რეიტინგი

დებულება

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისი N23 საჯარო სკოლის

შიდა სასკოლო კონკურსის “რეიტინგის” დებულება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1.სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის  ქალაქ თბილისის N23   საჯარო სკოლის შიდასასკოლო  კონკურსის  (შემდგომში – კონკურსი) მიზანია:  

ა) სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის  ქალაქ თბილისის N23   საჯარო სკოლის მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლება;

ბ) არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა;

გ) მშობელთა კონსტრუქციული  ჩართულობა სკოლის ცხოვრებაში;

უფრო მეტი ->