შიდა რეგულაციები

ბრძანებები

N2-213-2020 გენერალური დასუფთავების და სადეზინფექციო სამუშაოების ზედამხედველობის მიზნით კომისიის შექმნა
N2-311-2020 გზამკვლევის სამოქმედოდ შემოღების შესახებ
N2-314-2020 თერმოსკრინინგთან დაკავშირებული რეგულაციების შესახებ
N2-315-2020 სადეზინფექციო საშუალებების შენახვაზე, განკარგვაზე და ხარჯვაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ
N2-316-2020 საიზოლაციო ოთახის ფუნქციონირებისა და ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ
N2-317-2020 სკოლის დასუფთავების მონიტორინგზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ
N2-326-2020 დასუფთავების წესის დამტკიცების შესახებ
N2-327-2020 სკოლაში ვიზიტორთა აღრიცხვის ჟურნალის ფორმისა და აღრიცხვაზე პასუხისმგებელი პირის დამტკიცების შესახებ
N2-328-2020 სკოლაში პირბადის გამოყენებაზე და დისტანციის დაცვის კონტროლის განმახორციელებელი პირების განსაზღვრის შესახებ
N2-329-2020 სანიტარული კვანძების დასუფთავების წესი
N2-353-2020 გენერალური დასუფთავების და სადეზინფექციო სამუშაოების ზედამხედველობის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ