შინაგანაწესი

შინაგანაწესი

„დამტკიცებულია”

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23  საჯარო სკოლის

სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის  9  სექტემბრის

N 14 სხდომაზე

სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე:

——-––––––––––––––    /ნონა ჯინჭარაძე/

,,შემუშავებულია’’

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის

დირექტორის მ.შ. – ის   მონაწილეობით

—————————  /მაგდა ბარამაძე/

სსიპ  ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის შინაგანაწესი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. წინამდებარე სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის (შემდგომში – ,,სკოლა”) შინაგანაწესი (შემდგომში – ,,შინაგანაწესი”) ვრცელდება სკოლაში დასაქმებულ პირებზე, მოსწავლეებსა და მათ მშობლებზე/კანონიერ წარმომადგენლებზე, ასევე სკოლის ტერიტორიაზე მყოფ ნებისმიერ პირზე და სავალდებულოა შესასრულებლად.

2. შინაგანაწესი წარმოადგენს სკოლასა და სკოლაში დასაქმებულებს შორის გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. დასაქმებული ვალდებულია გაეცნოს შინაგანაწესს და აღნიშნული დაადასტუროს საკუთარი ხელმოწერით. 3. შინაგანაწესი ხელმისაწვდომია მეტი ->