რეკომენდაციები

რეკომენდაციები

სსსმ მოსწავლეებთან დაკავშირებით

რეკომენდაციები სკოლებისათვის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების სასწავლო პროცესის ორგანიზების მიმართულებით, დასწრებითი სწავლების დროს სკოლამ უნდა მოახდინოს მშობლის ინფორმირება სპეციალური

Read More