კვლევები

მასწავლებელეთა პროფესიული განვითარება თანამშრომლობის გზით
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის მათემატიკის კათედრის მაგალითზე.
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის მათემატიკის წამყვანი მასწავლებელი ლალი გელაშვილი;
        ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრები: დავით ჯანდიერი, ნინო მუმლაძე;თბილისი 2018 
ლიტერატურული ტექსტების სხვადასხვა სტრატეგიებით მიწოდების მეშვეობით კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება V და VI კლასის მოსწავლეებისთვის.
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ქეთევან ლებანიძე.თბილისი 2018
ლიტერატურული ტექსტების სხვადასხვა სტრატეგიებით მიწოდების მეშვეობით კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება V და VI კლასის მოსწავლეებისთვის.
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი მარიამ მუმლაძე.თბილისი 2018

ჯგუფური მუშაობის როლი მათემატიკის სწავლებაში.
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის მათემატიკის პედაგოგი ნინელი ხარებავა.თბილისი 2018
სპორტის გაკვეთილებზე მე-8 კლასელი გოგონების ჩართულობისა და აქტივობის შემცირების გამომწვევი მიზეზები და ამ მიზეზების აღმოფხვრისთვის გზების 
მოძიება
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის სპორტის პედაგოგები სვეტლანა მარტიროსიანი და მარინე ჯინჭარაძე.თბილისი 2019
კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება დაწყებით კლასებში
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის I-VI კლასების ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ნონა ხუბულური.თბილისი 2019

კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება დაწყებით კლასებში 
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგი ნინო გაჩეჩილაძე.თბილისი 2019

კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება დაწყებით კლასებში 
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგი ლია ბარჯაძე.თბილისი 2019

როგორ შევუწყოთ ხელი სწავლების საბაზო საფეხურზე მოსწავლეთა ჩართულობისა და მოტივაციის ამაღლებას ხელოვნების გაკვეთილებზე
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის სახვითი ხელოვნების პედაგოგები იზოლდა თავაძე და მაია კაციტაძე.თბილისი 2019

როგორ გავაუმჯობესოთ დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა ჩართულობა ფრანგული ენის გაკვეთილზე თამაშის საშულებით
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის ფრანგული ენის პედაგოგი ქეთევან ძულიაშვილი.თბილისი 2019

როგორ გავაუმჯობესოთ დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა ჩართულობა ფრანგული ენის გაკვეთილზე თამაშის საშულებით 
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის ფრანგული ენის პედაგოგი თამარ გოგალაძე.თბილისი 2019

IX კლასში გეოგრაფიის გაკვეთილზე მოსწავლეთა მოტივაციის გაზრდა ი.ს.ტ.-ის გამოყენებით 
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის გეოგრაფიის პედაგოგი დარეჯან ფაღავა.თბილისი 2019

საბაზო საფეხურზე (მეცხრე კალსში) მოსწავლეთა დაბალი მოტივაციით გამოწვეული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები რუსული ენის გაკვეთილების 
მაგალითზე 
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის რუსული ენის პედაგოგი ციცინო ქოიავა.თბილისი 2019

მონაცემთა ანალიზის უნარის განვითარება მათემატიკის სწავლებისას მეხუთე კლასში
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის მათემატიკის პედაგოგი ნინო მაღრაძე.თბილისი 2019

საშინაო დავალების როლი მეხუთე კლასის მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების ამაღლებაში მათემატიკასა და მუსიკაში
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის მუსიკის პედაგოგი ეკატერინე გელაშვილი და მათემატიკის პედაგოგი ნინო შოვნაძე.თბილისი 2019

VI კლასში ინგლისურ ენაში მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები და გაუმჯობესების გზები
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის ინგლისური ენის პედაგოგი სოფიკო ჯიქია.თბილისი 2019

მეტაკოგნიტური უნარების გაუმჯობესება მეცხრე კლასის მოსწავლეებში
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის ბიოლოგიის პედაგოგი ნინო მუმლაძე, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი 
თეა მამულაშვილი-ერგემლიძე, ინგლისური ენის პედაგოგი ნათია სტეფანიშვილი. თბილისი 2019

როგორ გავზარდოთ შინაგანი და გარეგანი მოტივაცია მუსიკის სწავლებისას მეექვსე კლასის მაგალითზე 
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის მუსიკის პედაგოგი ლალი ჭიკაიძე.თბილისი 2019